sling-xich-3-chan
Chain Sling 02
30/06/2017
sling-xich-1-chan
Chain Sling 04
30/06/2017

Chain Sling 03

sling-xich-2-chan

alloy_chain_slings-2 alloy_chain_slings-2a

CẢNH BÁO

Để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật nghiêm trọng:
• KHÔNG VƯỢT QUÁ giới hạn tải làm việc (WLL).
• KHÔNG sốc hoặc ảnh hưởng tải.
• KHÔNG SỬ DỤNG nếu thấy bị méo hay mòn.