Điểm chớp cháy là gì ? Ý nghĩa

vong-xuyen
Master Link
30/06/2017
tin-dau-gia-cong-co-khi
Dầu gia công cơ khí
05/07/2017

Điểm chớp cháy là gì ? Ý nghĩa

nhot-cong-nghiep

Điểm chớp cháy cốc kín – Flash point PMCC

Nhiệt độ bắt cháy cốc kín hay còn gọi là Flash point PMCC (Pensky-Martens Closed
Cup) là nhiệt độ thấp nhất ở điều kiện áp suất không khí, mẫu nhiên liệu thử nghiệm
hầu như bắt cháy khi ngọn lửa xuất hiện và tự lan truyền một cách nhanh chóng trên bề
mặt của mẫu. Nhiệt độ bắt cháy được xác định theo tiêu chuẩn ASTM D.93, sử dụng
thiết bị chớp cháy cốc kín Pensky-Martens.

nhot-cong-nghiep

Thiết bị đo Flash Point PMCC theo ASTM D93
Nếu thiết bị đo độ chớp cháy dùng cốc hở thì sẽ được gọi là Điểm chớp cháy cốc hở
Flash Point COC (Cleveland Open Cup). Nhiệt độ chớp cháy cốc kín sẽ thấp hơn nhiệt
độ chớp cháy cốc hở và sự chênh lệch giữa hai nhiệt độ này càng lớn nếu nhiệt độ
chớp cháy nói chung của phân đoạn càng cao.
Nhiệt độ bắt cháy xác định xu hướng hình thành hỗn hợp có thể cháy với không khí
dưới điều kiện thí nghiệm, nó là một trong các chỉ tiêu để đánh giá mức độ dễ bắt cháy
của nhiên liệu cũng như “thời gian cảm ứng” trong động cơ.
Đối với các sản phẩm dầu mỏ thì nhiệt độ chớp cháy khác nhau. Xăng có nhiệt độ chớp
cháy khoảng -40oC, nhiên liệu cho động cơ phản lực có nhiệt độ chớp cháy trong
khoảng 28-60oC (trung bình là 40oC), diesel, FO, FO-R có nhiệt độ chớp cháy trong
khoảng 35 – 80oC(trung bình là 60oC) phân đoạn dầu nhờn có nhiệt độ chớp cháy 120-
325oC.