30/06/2017
sling-xich-1-chan

Chain Sling 04

CẢNH BÁO Để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật nghiêm trọng: • KHÔNG VƯỢT QUÁ giới hạn tải làm việc (WLL). • KHÔNG sốc […]
30/06/2017
sling-xich-2-chan

Chain Sling 03

CẢNH BÁO Để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật nghiêm trọng: • KHÔNG VƯỢT QUÁ giới hạn tải làm việc (WLL). • KHÔNG sốc […]
30/06/2017
sling-xich-3-chan

Chain Sling 02