19/06/2017
sling-xich-3-chan

Sling Xích 3 Chân

19/06/2017
sling-xich-2-chan

Sling Xích 2 Chân

CẢNH BÁO Để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật nghiêm trọng: • KHÔNG VƯỢT QUÁ giới hạn tải làm việc (WLL). • KHÔNG sốc […]
19/06/2017
sling-xich-1-chan

Sling Xích 1 Chân

CẢNH BÁO Để ngăn chặn khả năng xảy ra thương tật nghiêm trọng: • KHÔNG VƯỢT QUÁ giới hạn tải làm việc (WLL). • KHÔNG sốc […]